สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 22,317 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-811652 โทรสาร 044-811658
Version 2016.1